این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای کنگره
.: محورهای کنگره

سهم آموز­ش ­های علمی کاربردی در نظام آموزش عالی

نقش آینده پژوهی در آموزش عالی مهارت و فناوری

جایگاه صلاحیت حرفه­ ای در آموزش ­های عالی مهارت و فناوری

آموزش­ های علمی کاربردی، کسب و کارهای دانش بنیان و نوپا

کاربست پژوهش و فناوری در توسعه اشتغال

استانداردهای صلاحیت حرفه­ ای و بازار کسب و کار

نظارت، سنجش و ارزیابی در آموزش ­های عالی مهارت و فناوری

نقش آموزش ­های عالی مهارتی، فنی و حرفه ­ای در اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال