صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 30 مهر (تا تاریخ 15 ابان تمدید شد) 

اعلام نتایج بررسی چکیده مقالات: 30 آبان 

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: 15 آذر

اعلام نتایج داوری مقالات کامل: 12 دی 

زمان ثبت نام در کنگره12 تا 30 دی 

تاریخ برگزاری کنگره: 24 و 25 بهمن 1396