این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اولین نشست کمیته علمی کنگره برگزار شد

اولین نشست کمیته علمی کنگره، با حضور نایب رئیس و دبیرکل، دبیر کمیته علمی و سایر اعضای کمیته برگزار شد.

اولین نشست کمیته علمی چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال، با حضور نایب رئیس و دبیرکل، دبیر کمیته علمی و اعضای کمیته علمی و به ریاست دکتر جواد حاتمی برگزار شد. 
نحوه بررسی چکیده مقالات واصله، انتخاب سخنرانان کلیدی، عناوین و محتوای کارگاه های آموزشی جنبی از جمله عناوین و محورهای این نشست بود. 


بازگشت1396/08/17