این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
.: تصاویر منتخب جلسه کمیته علمی

تعداد تصاویر این گروه = 8 تصویر